1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Allied Tech Base

Nam Tu Liem, Ha NoiProduct1-50Japan

 Rờ víu (13)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (484)

Briswell Vietnam

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Japan

 Rờ víu (9)

QUOINE

District 1, Ho Chi MinhProduct151-300Japan

 Rờ víu (106)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (132)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (270)

Propzy Việt Nam

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 51-150 United States

 Rờ víu (13)

BSS Group

Ha Dong, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (2)

TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (104)

TP Entertainment

Thanh Xuan, Ha NoiProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (2)

Maxgroup

Tay Ho, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (2)

Tower Hanoi

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (2)

Vietnam International Bank (VIB)

Hoan Kiem, Ha NoiProduct1000+Viet Nam

 Rờ víu (6)

AXON

District 4, Ho Chi MinhProduct301-500United States

 Rờ víu (35)

CHAINOS

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (2)

Gameloft

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500France

 Rờ víu (48)

Kyanon Digital

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Singapore

 Rờ víu (17)

Synnex FPT

Cau Giay, Ha NoiProduct1000+Viet Nam

 Rờ víu (2)

Zigvy

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (15)

EGD Group

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (6)