1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

ASCEND

Dong Da, Ha NoiProduct301-500Thailand

 Rờ víu (6)

KMS Technology

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha NoiOutsourcing1000+United States

 Rờ víu (88)

MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi MinhProduct51-150Japan

 Rờ víu (28)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Vietnam

 Rờ víu (517)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (156)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (387)

YouNet

District 11, Ho Chi MinhProduct301-500Vietnam

 Rờ víu (17)

MTI TECHNOLOGY

Ho Chi Minh, Da NangProduct151-300Japan

 Rờ víu (10)

Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (19)

Grab (Vietnam) Ltd.

District 7, Ho Chi MinhProduct501-1000Singapore

 Rờ víu (7)

Gemitek

HochiminhProduct100-150Vietnam

 Rờ víu (2)

Orient Software Development Corp.

Ho Chi Minh, Da NangOutsourcing151-300Singapore

 Rờ víu (91)

Vsee Lab

Ha Noi, Da NangProduct51-150United States

 Rờ víu (1)

ubitec

Ho Chi Minh, Da Nang, OthersProduct1-50Switzerland

 Rờ víu (19)

ELCA

Binh Thanh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Switzerland

 Rờ víu (14)

Propzy Việt Nam

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 51-150 United States

 Rờ víu (15)

Amaris

District 10, Ho Chi MinhProduct1000+Switzerland

 Rờ víu (30)

INSPIRE LAB TECHNOLOGY

District 2, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Vietnam

 Rờ víu (2)

RIKKEISOFT

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (66)

SUGA COMPANY

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Vietnam

 Rờ víu (2)