1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
502
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đọc kiến thức kỹ thuật mà cứ nghĩ đến NFQ là sao. Tôi nhận thấy NFQ có một interface rất đẹp nhưng sẽ chỉ nên phù hợp với những ai tự xem mình không phải là một trong những robots. Họ nói họ không "ăn" nhưng họ cũng nói họ không phải là robots. "Below is an example which violates the Interface Segregation Principle. We have a Manager class which represent the person which manages the workers. And we have 2 types of workers some average and some very efficient workers. Both types of workers works and they need a daily launch break to eat. But now some robots came in the company they work as well , but they don't eat so they don't need a launch break. One on side the new Robot class need to implement the IWorker interface because robots works. On the other side, the don't have to implement it because they don't eat. This is why in this case the IWorker is considered a polluted interface." https://www.oodesign.com/interface-segregation-principle.html