1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1057
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Servant Leadership, chương trình truyền ý thức hệ cho các lãnh đạo. Đại loại như kiểu "Đảng vừa là lãnh đạo vừa là đầy tớ của nhân dân", di chúc của CỤ nhà ta để lại đã nói rồi, tại mấy bạn này học đại cương không kỹ hoặc tây phương hóa nên chóng quên. Nguồn https://www.facebook.com/nfq.asia/photos/pcb.5073279922783232/5073278116116746/