1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1032
  • Anonymous  mạo danh  ( COO Linh Nguyễn )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Dear Kylie, I'm very sorry to know you was abandoned by Annie in the movie project with Lam Vissay https://youtu.be/fCt2_AsCWKI?t=162 at 2:42 on the left. His bad acting and amateur experience in operation & scaling makes him unfit for the new role. I will remove him from my movie "Adultery at work". Btw I'm still looking for a main actress. Do you want to join?