1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2334
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev )  với tư cách là: IT
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Exit Interview - Tới công chuyện luôn I assume that Sutrix can consider keeping and removing someone more exactly. I mean The ones, which Sutrix paid for very high salary as well take care all their family, don't contribute enough profit. Except for making some coffee some tea or being talkative, I do not realize they are actually useful. They try always to make conflict the much to make internal division deeply. I consider them the worms which we should destroy completely, should not be concession or be munificent them. Because the worm can destroy all the forest.